อากาศ

อาเรย์ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบเทคโนโลยีการกรองอากาศล่าสุดให้กับคุณ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และระบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศตามความต้องการของคุณให้ลุล่วงจนได้

Bag House Filters

Electrostatic Precipitators

การจัดการขยะมูลฝอย

เนื่องจากอัตราการเกิดของเสียที่มีแนวโน้มสูงตามแบบฉบับของสังคมเมืองและทรัพยากรที่ดินมีจำกัด การจัดการขยะจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเทศบาลหลายแห่ง อาเรย์ทำงานเพื่อลดปริมาณโดยการเผา การลดการเกิดของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลของเสียที่โรงเผาขยะและหลุมฝังกลบ

Incinerators

Compactor

Transfer Station

น้ำ

การขาดแคลนน้ำสะอาดและน้ำดื่มที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาเรย์ให้ความสนใจกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งมอบน้ำที่ได้คุณภาพด้วยวิธีการจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

Aerator

Mixers

Weir

Reverse Osmosis

การจัดการน้ำเสีย

อาเรย์นำเสนออุปกรณ์และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการจัดการของเหลว จากการเข้าร่วมในโครงการจัดการน้ำเสียที่สำคัญของสิงคโปร์ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับ เราสามารถนำเสนอวิธีการบำบัดที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อปล่อยกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

DAF

SBR

MBR

Filter/Screw Press

RO/NF/UF Membrane Elements

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม